OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „LITERATURA W TRZECH AKTACH – WSPOMNIEŃ CZAS”

STOWARZYSZENIE  PRZYSTAŃ   W  TURKU

OGŁASZA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI POD HASŁEM:

ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ,

BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ”-

(Bułat Okudżawa)

KONKURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ

„LITERATURA W TRZECH AKTACH – WSPOMNIEŃ CZAS”

 

REALIZATOR PROJEKTU

 • STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU

PARTNERZY PROJEKTU:

 • MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.W.PIETRZAKA W TURKU

 

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  PRZEZ:

 • POWIAT TURECKI
 • GMINĘ MIEJSKĄ TUREK

 

REGULAMIN

PIĘTNASTEJ  EDYCJI  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

 

 1. Kategorie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 2019:

 

I: Poezja „Młody talent” – dla osób od 14 do 20 lat(przewidziane trzy nagrody pieniężne)

II: Poezja – dla osób powyżej 20 lat(przewidziane trzy nagrody pieniężne)

III: Poezja dla dzieci-kategoria otwarta (przewidziane trzy nagrody pieniężne)

 

 • Organizatorzy mają prawo zmienić ilość nagród w poszczególnych kategoriach.

 

2.Oceny zgłoszonych utworów dokona profesjonalne jury:

 • Jury poetyckie: Leszek Lament-przewodniczący, Anna Baśnik,
 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 • Uczestnicy przesyłają zestaw trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce jednak inspirowany hasłem naszego konkursu.
 • Każdy zestaw winien być opatrzony godłem(słowem). Natomiast dane osobowe autora, (adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, e-mail,)oraz Oświadczenie o treści: „Oświadczam ,że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs .Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach”, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem(nie piszemy danych osobowych na kopercie głównej)  .
 • Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych.
 • Prosimy o umieszczenie na zestawie nazwy kategorii. Uczestnik konkursu może wziąć udział jednocześnie w dwóch kategoriach. W takim wypadku należy  dołączyć do zestawu utwór innej kategorii także w trzech egzemplarzach  i umieścić na nim godło i nazwę kategorii .
 1. Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane przez jurorów.

 

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 7.10.2019 r.(decyduje data stempla pocztowego)

 

6.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

7.Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście.

 

8.Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi 16 listopada 2019r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu.

 

9.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

 

10.We wszystkich kwestiach spornych rozstrzyga Organizator.

 

11.Autor, nadsyłając prace na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikacji pokonkursowej. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie .W tym celu należy dołączyć zgodę o poniższej treści wraz z podpisem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie PRZYSTAŃ, ul. Browarna 13, 62-700 Turek, w celu dokumentowania  udziału  uczestników jak i promocji działań realizowanych w ramach w.w. projektu.

 

12.Osoby niepełnoletnie  zobowiązane są do dołączenia   wypełnionego oświadczenia oraz zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie , które to oświadczenie  zostało załączone do regulaminu.

 

Adres, na jaki należy nadsyłać prace:

Stowarzyszenie Przystań. 62 -700 Turek.
ul. Browarna 13.  Z dopiskiem-Konkurs Literacki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA

ZARZĄD   STOWARZYSZENIA  PRZYSTAŃ  W TURKU

 

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1i2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie PRZYSTAŃ ,ul. Browarna 13, 62-700 Turek. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zbiorę wszystkich przyjaciół…”

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zbiorę wszystkich przyjaciół...”
Opublikowano2019-07-28

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przystań w Turku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce, inspirowanych cytatem z Pieśni gruzińskiej Bułata Okudżawy „Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć”.

Można zgłaszać utwory, które nie były nagradzane w innych konkursach ani publikowane w wydawnictwach książkowych i czasopismach ogólnopolskich.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach:
• kategoria dla osób w wieku od 14 do 20 lat;
• kategoria dla osób w wieku powyżej 20 lat;
• kategoria „poezja dla dzieci”.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin przyjmowania zgłoszeń2019-10-07
Strona konkursu
db