FUNDACJA LITERACKA

 Jeśli masz wrażliwość poetycką i chcesz wspomóc działania statutowe Fundacji popularyzujące twórczość literacką – zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób starszych – prosimy o dokonanie wpłaty (każda kwota jest bardzo cenna) na konto:

Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”

NIP: 779 245 7048

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe Fundacji

Bank Polska Kasa Opieki SA.  Nr konta:

87 1240 6595 1111 0010 7235 8121

Prezes Fundacji

mgr Danuta Bartosz

Kontakt: dbartosz@o2.p

Dla Firm i osób prywatnych, które będą wspierały nasz projekt

gwarantujemy miejsce na umieszczenie reklamy.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! Valetnin Glitzer Bilder

Andere linien

 

 

Szanowni Państwo zapraszamy

do wsparcia naszego projektu

zatytułowanego

AUDIOBOOK  DLA  KAŻDEGO

Józef Ignacy Kraszewski

Kordecki – obrońca Częstochowy

I. Kraszewski ze wstępu do „Kordeckiego – obrońcy Częstochowy”

W dziejach naszych  jest to karta tak cudowna i pociągająca, jak historia dziewicy Orleańskiej dla Francji; im bardziej się w nią wpatruje, tym więcej bije w oczy ogrom i piękność tego niepojętego faktu. Stanąwszy w Częstochowie, pod wpływem wrażenia, jakiego się tam doznaje, historia Kordeckiego przybiera cudowniejsze jeszcze barwy. Miałem tego przykład na sobie, zwiedzając po raz pierwszy to miejsce święte w roku 1855.
Dziś jeszcze bardziej można sobie zdać sprawę z  bohaterstwa  obrońców pod wodzą takiego wielkiego i skromnego ojca Kordeckiego.

Fundacja „Jak podanie ręki” i Radio Emaus przygotowują audiobook „Kordecki – obrońca Częstochowy”. Powieść czyta  Paweł Binkowski. Wstęp do audiobooku o budowie ówczesnych twierdz, ks. Kordeckim i o powstaniu powieści przygotowuje prof. dr hab. Leszek Teusz. Józef Ignacy Kraszewski znany jest głównie ze „Starej Baśni” jednak również inne jego powieści czyta się z zapartym tchem przy okazji zapoznając się z historią Polski.

W roku potopu , gdy niemal cała Rzeczpospolita znajdowała się pod panowaniem Karola Gustawa jedynie twierdza na Jasnej Górze pozostawała w polskich rękach.

Przeor częstochowskiego klasztoru, ojciec Augustyn Kordecki, ku zdziwieniu zakonników, chroniącej się w klasztorze polskiej szlachty i najeźdźcy  zamierza bronić Klasztoru. Rozpoczyna się obrona Jasnej Góry i trwa sześć tygodni. Kraszewski na kartach powieści  z dużą werwą, typową dla „powieści płaszcza i szpady”  opisuje tę  pełną dramatycznych zwrotów obronę. Niespełna 200 obrońców, złożonych z żołnierzy, szlachty, mieszczan i zakonników  oraz piękna postać Konstancji zwanej Kostuchą stawiają  opór wrogowi.

„Kordecki” jest jedną z lepszych polskich powieści historycznych. Powieść odznacza się barwnym językiem, szybko toczącą się akcją, zawiera wiele momentów dramatycznych, lecz także i humorystycznych. Utwór ma walory edukacyjne i patriotyczne. Do tego dodać należy wspaniałą interpretację powieści dokonanej przez czytającego aktora Teatru Nowego w Poznaniu Pawła Binkowskiego.

          Audiobook trwający prawie 18 godzin podzielony jest na rozdziały trwające od 15 do 30 minut, ułatwia słuchanie powieści w każdych warunkach oraz włączanie i wyłączaniu jej w każdej chwili.

UWAGA:

Dla Firm i osób prywatnych, które będą wspierały nasz projekt

gwarantujemy miejsce na umieszczenie reklamy.

 

Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”

Tytuł wpłaty: na cele statutowe Fundacji

Bank Polska Kasa Opieki SA.  Nr konta:

87 1240 6595 1111 0010 7235 8121

KRS: 0000660487

REGON: 366 458 4 740 0000

NIP: 779 245 7048

adres:

os. Stare Żegrze 78/2

61-249 Poznań

Kontakt: dbartosz@o2.p

Prezes Fundacji

mgr Danuta Bartosz

Serdecznie dziękujemy! Valetnin Glitzer Bilder

 

Andere linien

 

 

STATUT
Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”

I. Postanowienia ogólne
Fundacja literacka „ Jak podanie ręki ” w swojej twórczości i działalności, nawiązuje do humanitarnych tradycji przesłania nieżyjącej pisarki Aleksandry Mierzyńskiej – byłej członkini Związku Literatów Polskich, która wyrażając troskę o stan literatury i czytelnictwa przekazała swój majątek na rzecz kontynuacji tradycji i wszechstronnego rozwoju współczesnej literatury polskiej. Wartości te stanowią główny przedmiot starań i pracy Fundacji.

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Literacka „ Jak podanie ręki ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Danutę Bartosz zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jędrzeja Basińskiego w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Jackowskiego numer 13 m. 1, w dniu 01 grudnia 2016 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie
z przepisami prawa.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i poza jego granicami.
3. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

§ 4.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

II. Cele fundacji i zasady działania
§ 5.
1) wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie
oraz kulturę i sztukę,
2) edukacja artystyczna i literacka wśród dzieci i młodzieży,
3) upowszechnianie literatury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
4) wspieranie i prezentacja twórczości literackiej młodych debiutów, a także dorobku artystycznego twórców seniorów,
5) pomoc finansowa i koncepcyjna dla jednostek uzdolnionych artystycznie,
6) wspieranie i animacja interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych,
7) promowanie wybitnych Wielkopolan i Wielkopolski, zwłaszcza jej kultury w kraju
i za granicą,
8) powoływanie i prowadzenie działalności kapituł artystycznych mających służyć kultywowaniu pamięci i popularyzacji dorobku twórców zasłużonych dla kultury polskiej i światowej,
9) rozwój kontaktów i współpracy ze społeczeństwami regionów Europy oraz udział
w dialogu międzykulturowym,
10) wymiana kulturalna z zagranicą oraz promocja literatury polskiej w świecie,
11) wspieranie rozwoju społecznego ruchu kulturalnego oraz inicjatyw obywatelskich na rzecz kultury, rozwijanie współpracy i standardów działania na tym polu,
12) utworzenie i prowadzenie Domu Twórcy Seniora,
13) pomoc materialna pisarzom oraz ich rodzinom i osobom niepełnosprawnym,
14) współpraca ze Związkiem Literatów Polskich i innymi oddziałami i środowiskami twórczymi w Polsce,
15) działalność wydawnicza, w tym wydawanie książek i czasopism kulturalnych w kraju i za granicą; edycja cyklu antologii dwujęzycznych, przekładów utworów literackich i literatury dziecięcej,
16) wydawnicza promocja debiutów literackich; wspieranie i prezentacja twórczości artystycznie uzdolnionej młodzieży, a także dorobku artystycznego twórców seniorów.

§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) zabezpieczenie sił i środków na realizację zadań statutowych,
2) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
3) inicjowanie, wspieranie i organizowanie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych,
4) prowadzenie warsztatów literackich i spotkań autorskich w szkołach, centrach kultury
i bibliotekach,
5) kontakt ze szkołami: działania w zakresie edukacji kulturalnej na rzecz wyrównywania szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży,
6) inicjowanie, opracowywanie i realizacja projektów służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych,
7) organizowanie spotkań jubileuszowych, dyskusji i sympozjów literackich oraz innych imprez społeczno-kulturalnych,
8) urządzanie spotkań, odczytów i innych przedsięwzięć o charakterze literackim,
edukacyjno-promocyjnym,
9) organizację festiwali krajowych i zagranicznych, konkursów literackich i pięknego czytania oraz happeningów artystycznych,
10) integrację środowisk twórczych, animację interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych, –
11) utrzymywanie kontaktów z różnego rodzaju środowiskami artystycznymi w kraju i za granicą,
12) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w kraju i zagranicą,
w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
13) ocenę osiągnięć artystycznych środowiska i udział w bieżących pracach Kapituł promujących pracę organiczną i dorobek autorski wybitnych twórców Wielkopolski,
14) nawiązanie kontaktu i współpracę literacko-wydawniczą z zagranicznymi bibliotekami, instytutami slawistyki wyższych uczelni, centrami kultury, zwłaszcza z Polonią,
15) utworzenie i prowadzenie działalności Domu Twórcy Seniora, zorganizowanie dziennego
i stałego pobytu, objęcie opieką twórców seniorów; zabezpieczenie pełnej logistyki, obsługi gospodarczej, medycznej i kulturalno-oświatowej,
16) penetrację środowiska i udzielanie pomocy materialnej potrzebującym literatom i innym twórcom,
17) pomoc finansową i koncepcyjną dla jednostek uzdolnionych artystycznie,
18) promocję Fundacji: założenie i prowadzenie strony internetowej, gromadzenie
i upowszechnianie informacji o działalności środowiska twórczego,
19) prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej, w tym wydawanie książek i czasopism kulturalnych w kraju i za granicą; promowanie młodych talentów; publikowanie literackich debiutów; pomoc w edycji twórczości seniorów,
20) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą oraz przedstawicielami nauki,
21) współpracę z ogniwami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, a także ze Związkiem Literatów Polskich
i z innymi środowiskami twórczymi,
22) działalność odpłatną i nieodpłatną; Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

III. Majątek fundacji
§ 7.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 8.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;
2) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;
3) dotacji, dotacji celowych, programów pomocowych i grantów;
4) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
5) programów Unii Europejskiej,
6) dochodów z majątku Fundacji w tym dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
7) odsetek i lokat bankowych,
8) odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm),
9) inne dochody.

§ 9.
1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV Władze Fundacji
§ 10.
Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 11.
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony, bądź do momentu rezygnacji ze stanowiska.
2. Fundator powołuje Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
3. Fundator może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego Członków, jeżeli nie wywiązują się z realizacji celów statutowych lub działają na szkodę Fundacji lub są niezdolni do pełnienia funkcji z powodu choroby lub ułomności.
4. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji pobierać wynagrodzenie.

§ 12.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów statutowych,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) dokonywanie zmian statutu Fundacji oraz podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacja oraz o likwidacji Fundacji i związanym z tym przekazaniem środków finansowych i majątku Fundacji.
3. Zarząd, w obecności wszystkich swoich członków, podejmuje decyzje na posiedzeniach,
w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 jego członków, przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu nie rzadziej niż raz w roku.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

V. Sposób Reprezentacji
§ 13.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu w tym prezes Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe
§ 14.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim za zgodą Fundatora.

§ 15.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 16.
W sprawach połączenia się z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, który podejmuje decyzje
o połączeniu w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 17.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Na wypadek likwidacji Fundacji Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie.
3. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną Fundację lub organizację
o zbliżonych celach działania.

§ 18.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy
o fundacjach.
2. Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.

 

PREZES FUNDACJI:

DANUTA BARTOSZ

               kontakt: dbartosz@o2.pl      

           

 

db