Druga edycja antologii polsko-niemieckiej „Jak podanie ręki/Wie ein Händedruck”

Ukazała się już druga edycja antologii polsko-niemieckiej „Jak podanie ręki/Wie ein Händedruck”, poszerzona o twórczość ponad dwudziestu poetów niemieckich. Promocja antologii przewidywana jest na uczelniach w Dreźnie i Berlinie oraz w Poznaniu i Kaliszu. Trwają negocjacje w tej sprawie, ustalające logistykę przedsięwzięcia oraz szczegóły programu i terminu spotkań.

 Świat jest tak wielki i bogaty

a życie tak pełne różnorodności

że nigdy nie brak okazji do wierszy

– Johann Wolfgang von Goethe

Słowo wstępne

Historia związków polsko – niemieckich sięga czasów średniowiecza – panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego na ziemiach polskich oraz króla Niemiec Ottona III, władcy z dynastii Ludolfingów. Ważnym spoiwem była tu postać Świętego Wojciecha, ulubionego nauczyciela Ottona III, którego ciało Bolesław Chrobry sprowadził do Gniezna.

Kontakty między naszymi narodami trwają do dzisiaj i są to powiązania nie tylko polityczne i gospodarcze, lecz również liczne kontakty personalne i przyjaźnie.

We wzajemnym poznawaniu siebie pomaga wymiana kulturalna między naszymi krajami. Artyści malarze, rzeźbiarze, przedstawiciele różnych dziedzin sztuki wymieniają się doświadczeniami, wzbogacając tym samym swój warsztat twórczy. Literatura niemiecka tłumaczona jest na język polski i odwrotnie.

Niniejsza antologia daje niemieckiemu czytelnikowi okazję do poznania chociaż  niewielkiej cząstki poezji wielkopolskich twórców skupionych wokół poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Jest też zaproszeniem do poetyckiego dialogu polsko – niemieckiego i zacieśnienia współpracy. Mówi o tym jakże wymowny tytuł serii „Antologia polskiej poezji – Jak podanie ręki” / Anthologie polnischer Lyrik. Wie ein Händedruck”.

Ręce są po to, by dawać – dawać dobro i poczucie bezpieczeństwa, ciepło i radość. Spotkajmy się w świecie wspólnej wrażliwości, a wiersz będzie Jak podanie ręki.

Marian Andrzej Kareński–Tschurl

Konsul Honorowy

Republiki Federalnej Niemiec

 

 ______________________________________________

Die Welt ist so groß und so reich

und das Leben so mannigfaltig,

daß es an Anlässen zu Gedichten nie fehlen wird

Johann Wolfgang von Goethe

Vorwort

Die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen reicht bis ins Mittelalter zurück – bis zur Herrschaft von Mieszko I. und Bolesław Chrobry in Polen und bis zum deutschen König Otto III. aus dem Geschlecht der Liudolfinger. Eine wichtige Persönlichkeit war der Heilige Adalbert, der Lieblingslehrer Ottos. Den Leichnam des Heiligen Adalbert holte Bolesław Chrobry nach Gniezno.

Die Beziehungen zwischen unseren Ländern dauern bis heute an, und es sind nicht nur politische und wirtschaftliche Beziehungen, sondern auch viele gesellschaftliche Kontakte und Freundschaften. Auch der kulturelle Austausch hilft, dass wir uns besser kennen lernen. Maler, Bildhauer, Vertreter der verschiedenen Kunstbereiche tauschen Erfahrungen aus und bereichern damit ihre kreative Werkstatt. Deutsche Literatur wird ins Polnische übersetzt und umgekehrt.

Die vorliegende Anthologie bietet deutschen Lesern die Gelegenheit, einen kleinen Ausschnitt aus dem dichterischen Wirken polnischer Künstler aus der Region Poznań kennenzulernen. Sie sind Mitglieder des Verbands der Polnischen Literaten. Sie ist auch  eine Einladung zum polnisch-deutschen Dichter-Dialog. Das sagt schon der Titel des Bandes: „Antologia polskiej poezji. Jak podanie ręki“ – „Anthologie polnischer Dichtung. Wie ein Händedruck“.

Hände sind dazu da, um etwas zu geben – etwas Gutes, ein Gefühl von Sicherheit, Wärme und Freude. Treffen wir uns in dieser Welt gemeinsamer Sensibilität, wo das Gedicht zum Händedruck wird.

 

Marian Andrzej Kareński-Tschurl

Honorarkonsul

der Bundesrepublik Deutschland

 

 

(-) Danuta Bartosz