II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI ” O LAUR ADAMA – 2024 „

I. Organizatorzy II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ” O Laur Adama – 2024 „: Adam Jarubas – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne „Beldonek ” w Pińczowie

II. Cel konkursu: inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja twórczości poetyckiej.

III. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Jury oceni jeden z nadesłanych wierszy.

IV. Tematyka i forma utworów jest dowolna.

V. Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem w adresie, zawierająca w zaklejonej kopercie kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, ewentualnie numer telefonu ). Prace należy przesyłać w 4 egzemplarzach.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie podpisanego przez autora oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin I I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Adama – 2024”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych

w regulaminie.”

VI. Jury powołane przez organizatora w składzie:

Adam Gwara

Adam Ochwanowski

Adam Ziemianin

oceni nadesłane utwory oraz przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

I – 1000 zł.

II – 700 zł.

III – 500 zł.

oraz trzy wyróżnienia po 300 zł.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane na plakacie poetyckim i na portalach literackich

VII. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie: www.jarubasadam.pl i na portalach kulturalnych

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 marca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biuro Poselskie Adama Jarubasa 25 – 363 Kielce, ul. Wesoła 47/49 , z dopiskiem „O Laur Adama „

lub dostarczyć do siedziby organizatora.

VIII. Patronem medialnym Konkursu jest Gazeta Kulturalna i Radio z Qlturą, a patronem honorowym – Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej

IX. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród drogą mejlową bądź telefoniczną. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia nagród

X. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: palac@chroberz.info lub do Adama Ochwanowskiego – tel. 660 271 154

XI. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne Beldonek w Pińczowie

2. W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie imiona, nazwiska, email oraz adres do korespondencji uczestników.

3. Dane wymienione w ust. 2 przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

4. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników turnieju oraz umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach.

5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia.

6. Autor ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko ich przetwarzaniu.