29. Ogólnopolski Turniej Poetycki „Autoportret Jesienny”

29 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ POETYCKI AUTOPORTRET JESIENNY KROTOSZYN 2020
REGULAMIN

 1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Wiek uczestników od 21 lat.
 2. Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane (również w formie elektronicznej), ani nagradzane na innych konkursach poetyckich, pod własnym imieniem i nazwiskiem.
 3. Organizator nie ogranicza tematyki prac konkursowych.
 4. Na konkurs należy nadsyłać 1 zestaw 3 wierszy powielony w czterech egzemplarzach, (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw), do 4 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres organizatora:
  Krotoszyński Ośrodek Kultury, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, 63 – 700 Krotoszyn
 5. Każdy utwór powinien być opatrzony wybranym przez siebie godłem. Godło powinno również widnieć na dołączonej kopercie z informacjami: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon.
 6. Oceny nadesłanych prac dokona jury. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
 7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 7 stycznia 2021 r. na stronie www.kok.krotoszyn.pl
  Spotkanie poetyckie, podczas którego laureatom wręczone zostaną nagrody przewidziane jest na dzień 23 stycznia (sobota) 2021 r., godz. 18:00 w siedzibie organizatora. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni e-mailem.
 8. Nagrody i wyróżnienia finansowe zostaną ufundowane przez organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim, na stronie internetowej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz w prasie.
 10. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie organizator.
 11. Nadesłanie wierszy na Turniej Poetycki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) oraz bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (m. in. w prasie, na stronach internetowych, tablicach informacyjnych) zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1191 ze zm.). Pełna informacja na tej stronie: https://kok.krotoszyn.pl/aktualnosc-19885-obowiazek_informacyjny_rodo.html
 12. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Beata Ulbrych tel. 509 282 972