Antologia Jak podanie ręki/Like the Hand of Friendship

„Jak podanie ręki” Anno Domini 2019

Seria poetycka „Jak podanie ręki” miała już kilka wydań dwujęzycznych. Na język obcy tłumaczono polskie utwory, a zagranicznych twórców przybliżano rodzimemu czytelnikowi. W ten sposób opracowano m.in. antologię białoruską, grecką, ukraińską, niemiecką, węgierską, a nawet esperancką. Najnowsza publikacja w wersji polsko-angielskiej ma jednak charakter szczególny – ukazuje się nie tylko z okazji jubileuszu, w 2019 roku przypada bowiem setna rocznica inauguracji pierwszego roku akademickiego na poznańskiej uczelni, ale także jako wyraz pamięci, wdzięczności i szacunku inicjatorów, redaktorów oraz autorów tomu. Dla wielu z nich dzisiejszy UAM to Alma Mater, uczelnia stanowiąca symbol intelektualnej przygody, a jednocześnie osobiste wspomnienie lat studiów.

Do wspólnego literackiego świętowania zaproszono przyjaciół z całego świata, dzięki czemu powstało niniejsze  opracowanie. Wersja polsko-angielska może nadać poetyckiej wymianie myśli uniwersalność i otwartość, charakterystyczną dla spotkań akademickich. Od wielu lat uczestnicy festiwalu goszczą na poznańskiej uczelni, podczas konferencyjnych wykładów czy autorskich spotkań.

Ideę festiwali odbywających się na całym świecie wyraża promocja kultury i troska edukacyjna, zgodnie z myślą Non scholae sed vitae discimus. Organizowane są warsztaty dla młodzieży akademickiej oraz szkół średnich, dzięki którym poeci wychowują kolejne pokolenia miłośników słowa.

W roku stulecia uniwersytetu wypada przypomnieć, że wielkopolska historia kształcenia jest znacznie dłuższa i o kilka wieków wyprzedza dzień inauguracji 7 maja 1919 r. Tradycje edukacyjne sięgają Akademii Lubrańskiego, Kolegium Jezuickiego, Wszechnicy Piastowskiej i Uniwersytetu Poznańskiego, przekształconego w Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Festiwale poetyckie – jak tegoroczne odbywające się w Grecji (Chalkida, Włoszech (Bari), czy Polsce (Poznań, 2019), potwierdzają potrzebę spotkania literatów z całego świata. Bywają zaangażowani w działalność organizacji, związków, fundacji, stowarzyszeń, działając wspólnie, w artystycznych grupach bądź indywidualnie.

Przyjmując zaproszenie do wspólnego świętowania umożliwiają realne spotkanie środowiskowe oraz kontakt z czytelnikami, co udaje się podczas Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, odbywającej się w Poznaniu i Wielkopolsce. Pozostaje ono przedłużone w czasie, bez ograniczeń geograficznych czy finansowych, dzięki powstającym tekstom i wydawanym tomom poetyckim, czytanym w różnych zakątkach literackiego świata, tym razem od Słupska po Wrocław, od Wietnamu po Stany Zjednoczone.

Podanie ręki rozpoczyna spotkanie.

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Zagórska

 

„Like the Hand of Friendship” Anno Domini 2019

The poetry series “Like the Hand of Friendship” has already had several bilingual editions. Polish poems were translated into foreign languages and the works of foreign poets were brought to the Polish audience. In this way the subsequent anthologies were published in Belorussian, Greek, Ukrainian, German, Hungarian, even Esperanto languages. This recent publication has a particular meaning – it appears not only in order to celebrate the 100th anniversary of the first academic year at the Poznań University which falls in 2019, but also as a sign of memory, gratitude and respect towards the initiators, editors and authors of the collection. For many of them the University of Adam Mickiewicz is the Alma Mater, an academy which is the symbol of intellectual adventure and at the same time a personal memory of their students’ years.

Friends from all over the world have been invited to celebrate this literary event and owing to this fact the present Anthology has been prepared. The Polish-English version of it may enhance the poetic interchange of ideas, the universality and openness characteristic for academic meetings. The festival participants appear at the Poznań University during conferences’ lectures or authors’ gatherings. The all-over-the world festivals’ idea expresses the promotion of culture and educational care, according to the maxim  Non scholae sed vitae discimus. Workshops for the university and high school students are organized and in this way the poets bring up new generations of the word lovers.

On this 100th anniversary of the University it’s worth while to mention that the Greater Poland history of education is much more longer and it presides the inauguration day of May 7th 2019. The educational tradition can be traced to the Lubrański Academy, Society of Jesus College, University of Piasts and the Poznań University transformed into the Adam Mickiewicz University[2].

Poetry festivals – like this year’s meeting in Greece (Chalkida, 2019), Italy (Bari) or in Poland (Poznań, 2019) confirm the need to meet among the people of literature from different countries of the world. These people are engaged in organizations, unions, foundations, associations in which  they work in artistic groups or individually. Accepting the invitation to this common celebration they enable a real meeting of the literary circles and contacts with readers. This interaction is particularly successful during the International Poetry Conference that takes place in Poznań and the Greater Poland. It  is prolonged in time and has neither geographical nor financial limits thanks to the texts and poetry books which are read in different parts of the literary world, this time from Słupsk to Wrocław, from Vietnam to the United States.

The hand shaking starts the meeting.

Polish Philology Institute UAM

Instytut Filologii Polskiej UAM

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Zagórska

[1] Por. https://amu.edu.pl/uniwersytet/o-uam/historia (dostęp 5.10.2019).

[2] See: https://amu.edu.pl/uniwersytet/o-uam/historia (accessed 5.10.2019).