Poezja – sztuka o wielu obliczach, część 1 – Stefania Pruszyńska

We wstępie eseju Stefanii Pruszyńskiej czytamy: „Celebrowanie pojęcia: poezja, znamionujące percepcję wartościującą jej walory, trwa od niepamiętnych czasów.  Definiowanie poezji, jeśli za nie uznać twórczość aforystyczną i inne formy literackie, które ją dookreślają, angażowało i angażuje ludzi piór wszelakich. Niemało już w natchnionych, misternych i przenikliwych myślach orzeczono o jej stanie, właściwościach i misjach. Poezja tymczasem nigdy nie stała w miejscu i w każdej  nowej epoce  nowelizowała zastane kanony,  przyoblekała się w nowe formy − ewoluowała. 

Sięgając do przykładów myślenia i pisania o poezji w innych epokach, trudno w wielu z nich nie dostrzec jakiegoś wyczuwalnego ponadczasowego fenomenu. Czym jest ów fenomen? Tylko niedookreśloną wizją, drgnieniem intuicyjnego błysku myśli?”…

Na fot.: Stefania Pruszyńska

Zapraszamy do poznania pełnej treści pierwszego eseju z cyklu „Poezja – sztuka o wielu obliczach” autorstwa Stefanii Pruszyńskiej  − opublikowanego w Gazecie Autorskiej IMPRESJee.pl, do którego niżej podajemy link.

Poezja – sztuka o wielu obliczach (cz. 1) – Stefania Pruszyńska

Stefania Pruszyńska (oficjalnie: Stefania Golenia) – eseistka, poetka,  aforystka, autorka utworów literackich wielu gatunków oraz sztuki plastycznej, animatorka kulturalna, redaktor i dziennikarka, recenzentka, felietonistka, reportażystka. Od 17 lat redaguje i wydaje własną niezależną i niekomercyjną Gazetę Autorską o profilu kulturalnym z indywidualną stylistyką artystyczną, obecnie pod nazwą IMPRESJee.pl. Z doświadczeniem w pracy w redakcjach i wydawnictwach od 1989 r.: Dzienniku Wielkopolan „Dzisiaj” − 1989-1991, wydawnictwie polsko-amerykańskim US West Polska − 1993-1996, tygodniku „Wprost” − 1996-2000 oraz ze współpracy z  czasopismami polskimi i polonijnymi.

W swoim dorobku ma co najmniej 2 tysiące różnych publikacji. Jej utwory poetyckie i inne artystyczne można znaleźć w redagowanej przez nią gazecie autorskiej, czasopismach kulturalnych, tomiku poetyckim „Szepty dalekobieżne” (San Francisco, 2009), corocznych antologiach poezji i aforyzmów związanych z Międzynarodową Konferencją Poetycką i kaliskim „Aforystykonem” (2017-2022) czy m.in. w 5 ostatnio wydanych dwujęzycznych antologiach WO ZLP i Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki” (polsko-niemieckiej, polsko-angielskiej, polsko-francuskiej, polsko-hiszpańskiej, polsko-litewskiej), książkach autobiograficznych innych artystów, a także jako inspirację Częstochowskiego Teatru Tańca (aforyzm jej autorstwa Włodzimierz Kuca wybrał na motto spektaklu wystawianego w 2018 i 2019 r.).

Twórczość literacką zaprezentowała na różnych spotkaniach autorskich, podczas międzynarodowych festiwali kulturalnych i poetyckich (Międzynarodowych Konferencjach Poetyckich i „Aforystykonie” WO ZLP), na festynach, spotkaniach w rodzimym Klubie Literackim „Dąbrówka”, a także na greckiej Krecie. Wystawiała swoje prace plastyczne w Pałacu Działyńskich w Poznaniu (MASTRiN), Bibliotece w Buku, Auli UAM, WUW, podczas spotkania autorskiego „Iluzjonia” w Klubie Literackim „Dąbrówka”. Prezentowała je również w innych miejscach, w tym na greckiej Krecie.

Równolegle do pracy twórczej i dziennikarskiej ma 32-letnie doświadczenie redaktora i redaktora-korektora czasopism i wydawnictw książkowych (monografie artystyczne, np. o poznańskim artyście malarzu Edmundzie Łubowskim „W kręgu światła i koloru” Rafała Boettnera-Łubowskiego, antologie poezji, książki poetyckie, albumy artystyczno-historyczne, np. „Orły polskie” Henryka Zięby, i in.), w tym w ostatniej dekadzie − rzadkiego wydawnictwa o tematyce romskiej „Księga romska” Władysława Iszkiewicza, antologii kilku edycji Lednickiej Wiosny Poetyckiej i książki o Lednickiej Wiośnie Poetyckiej prof. Jana Grada pt. „W Gaju Poezji”, antologii kolejnych edycji Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej WO ZLP „Kalisz stolicą aforyzmu” oraz antologii dwujęzycznych poezji współczesnej, antologii m.in. w języku Braille`a „Wieża Babel − słowa na dotyk” w oprac. Danuty Bartosz i Witolda Zakrzewskiego, książek poetyckich oraz książki o regionie Bretanii we Francji −  wydawnictw Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki” i WO ZLP.

Wiedzę akademicką zdobywała w UAM oraz AE. Członkini poznańskiego Klubu Literackiego „Dąbrówka” (od dawna) i Klubu Aforystów w Kaliszu (od 2017 r.), dwie kadencje członkini Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Warszawie (od 2005 r.) i Poznańskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, członkini Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy (od 2001 r.). Sympatyzuje m.in. z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim.

Upodobania, poglądy: Miłośniczka natury, harmonii, sztuk wszelakich, od wczesnej młodości zwolenniczka rozwoju dialogu kultur.