XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka.

WO ZLP:

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku ogłasza XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Cel konkursu:

 • stworzenie wydarzenia literackiego
 • promowanie twórców poezji
 • integracja środowisk twórczych
 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.
 2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 roku życia – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.
 3. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 3 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
 4. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
 5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której należy umieścić oświadczenie wraz z danymi osobowymi autora (załącznik do regulaminu)
 6. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
 7. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:
 8. zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
 9. zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 3 regulaminu),
 10. utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła,
 11. zestawy bez podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe.
 12. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 31 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka

ul. Dworcowa 5

62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne: I nagroda i dwa wyróżnienia

11. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w ostatni weekend listopada podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź mailową.

13. Obecność w powyższym wydarzeniu (wymienionym w punkcie 10) osób, których wiersze zostały nagrodzone w Konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.  W uzasadnionych przypadkach nagrodę można odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w siedzibie Organizatora najpóźniej do 14 grudnia 2021 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.

14. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).

15 .Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

16. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, stanowiącego załącznik do regulaminu.

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 9.00 do 18.30. Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Pawłowska.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marcin Boruciński – e:mail:  iod@biblioteka.turek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji uczestnictwa w Konkursie oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu – na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka